AgencyImage

Area Operations Manager
37 hours per week
£26.74 p/h in London and £17.91 p/h in Carlisle and Ceredigion
Carlisle, Ceredigion, Hackney and Tower Hamlets

We’re getting ready to count on you.

Have a positive impact on your local community, meet some brilliant people and learn new skills. As an area operations manager within the 2019 census rehearsal team, you’ll enjoy a unique experience – and be part of making history.

The census is a once-in-a-decade survey that gives us the most accurate estimate of all the people and households in England and Wales. It aims to count everyone and will help to decide how services are planned and funded in your community. There’s no other survey that gives as much detail about us and our society.

To prepare for the next census in 2021, we’re holding a census rehearsal in Autumn 2019. This is a great opportunity to help us with this exercise and comes with flexible working hours, a role in your local community and the chance to meet all kinds of people. Best of all, you’ll be supporting the field force to get responses from households that will help make key decisions about your area. So, you’ll be making a lasting impact whilst having a fascinating experience.

Your role
As an area operations manager, you’ll be in charge of co-ordinating the census field operation in your area. You’ll manage a team of field staff, which includes up to 15 co-ordinators who will each manage up to 12 census officers. The goal is to get the maximum number of people to fill in the census questionnaire working closely with the census engagement manager, whose role it will be to encourage the public to participate. You'll also line manage and have assistance from an area operations support, as you take on key tasks, from workforce planning to team HR matters.

Your profile
As an experienced strategic manager, you’ve led a remote workforce before. Highly organised, you can meet deadlines, monitor progress and analyse data to produce reports and updates. You’ll therefore be IT literate with access to the internet. And crucially, you have the communications skills to deal with all kinds of people and keep everything running like clockwork.

This role comes with the following essential requirements. You should be:

• Be available from 27 August 2019 until 29 November 2019
• Be available from 27 August 2019 until 29 November 2019
• Prepared to undertake training if necessary
• Able to travel throughout your area
• Able to use a mobile phone
• Prepared to work during evenings and weekends 60% of your time
• Able to use your home as an office and receive supplies there
• Able to work flexible hours (Monday to Saturday, between 9am and 8pm, and Sundays and Bank Holidays, between 10am and 4pm).

If you’re ready to make your impact count, visit www.censusjobs.co.uk to view our range of opportunities.
Rheolwr Gweithrediadau Ardal
37 awr yr wythnos
£26.74 yr awr yn Llundain ac £17.91 yr awr yng Nghaerliwelydd a Cheredigion
Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Rydym yn paratoi i gyfrif arnoch chi

Beth am gael effaith gadarnhaol ar eich cymuned leol, cwrdd â phobl wych a dysgu sgiliau newydd? Fel rheolwr gweithrediadau ardal o fewn tîm ymarfer y cyfrifiad 2019, byddwch yn mwynhau profiad unigryw – ac yn rhan o wneud hanes.

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Y nod yw cyfrif pawb a bydd yn helpu i benderfynu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich cymuned. Nid oes unrhyw arolwg arall sy'n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a'n cymdeithas.

I baratoi ar gyfer y cyfrifiad nesaf yn 2021, byddwn yn cynnal ymarfer y cyfrifiad yn ystod hydref 2019. Dyma gyfle gwych i chi ein helpu gyda'r ymarfer hwn sy'n cynnig oriau gwaith hyblyg, rôl yn eich cymuned leol a'r cyfle i gwrdd â phob math o bobl. Ond gorau oll, byddwch yn cefnogi'r tîm gwaith maes i gael ymatebion gan aelodau cartrefi a fydd yn helpu i wneud penderfyniadau allweddol am eich ardal. Felly, byddwch yn cael effaith barhaol wrth fwynhau profiad hynod ddiddorol ar yr un pryd.

Eich rôl
Fel rheolwr gweithrediadau ardal, byddwch yn gyfrifol am gydgysylltu gwaith maes y cyfrifiad yn eich ardal. Byddwch yn rheoli tîm o staff maes, sy'n cynnwys hyd at 15 o gydgysylltwyr a fydd yn rheoli hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad yr un. Y nod yw cael cynifer o bobl â phosibl i lenwi holiadur y cyfrifiad, gan weithio'n agos gyda rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad, a fydd yn gyfrifol am annog y cyhoedd i gymryd rhan. Byddwch hefyd yn rheolwr llinell ac yn cael cymorth gan dîm cymorth gweithrediadau ardal, wrth i chi gyflawni tasgau allweddol, o gynllunio'r gweithlu i faterion adnoddau dynol y tîm.

Eich proffil
Fel rheolwr strategol profiadol, byddwch wedi arwain gweithlu o bell o'r blaen. Byddwch yn unigolyn hynod drefnus a all fodloni terfynau amser, monitro cynnydd a dadansoddi data er mwyn llunio adroddiadau a diweddariadau. Byddwch felly yn meddu ar sgiliau TG ac yn gallu cael mynediad i'r we. Ac yn hanfodol, bydd gennych y sgiliau cyfathrebu i ddelio â phob math o bobl a sicrhau bod popeth yn rhedeg fel watsh.Mae'r gofynion hanfodol canlynol yn berthnasol i'r rôl hon. Dylech fod:

• Ar gael rhwng 27 Awst a 29 Tachwedd 2019 (cyfyngir ar wyliau yn ystod y cyfnod hwn)
• Yn barod i gael hyfforddiant os oes angen
• Yn gallu teithio ledled eich ardal
• Yn gallu defnyddio ffôn symudol
• Yn barod i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau 60% o'ch amser
• Yn gallu defnyddio eich cartref fel swyddfa a derbyn cyflenwadau yno
• Yn gallu gweithio oriau hyblyg (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9am ac 8pm ac ar ddydd Sul a Gwyliau Banc rhwng 10am a 4pm).

Os ydych yn barod i wneud i'ch effaith gyfrif, ewch i www.censusjobs.co.uk i weld yr holl gyfleoedd sydd ar gael.

Apply for this job

If you believe that you have the required skills for this job, then go ahead and click the apply button below.

Share this job

Jobs4 Network

© 2017 Jobs4 Network