AgencyImage

Area Operations Support
37 hours per week
£14.44 p/h in London and £11.00 p/h in Carlisle and Ceredigion
Carlisle, Ceredigion, Hackney and Tower Hamlets

We’re getting ready to count on you.

Have a positive impact on your local community, meet some brilliant people and learn new skills. As area operations support within the 2019 census rehearsal team, you’ll enjoy a unique experience – and be part of making history.

The census is a once-in-a-decade survey that gives us the most accurate estimate of all the people and households in England and Wales. It aims to count everyone and will help to decide how services are planned and funded in your community. There’s no other survey that gives as much detail about us and our society.

To prepare for the next census in 2021, we’re holding a census rehearsal in Autumn 2019. This is a great opportunity to help us with this exercise and comes with flexible working hours, a role in your local community and the chance to meet all kinds of people. Best of all, you’ll be supporting the field force to get responses from households that will help make key decisions about your area. So, you’ll be making a lasting impact whilst having a fascinating experience.

Your role
As area operations support, your main role is to assist the area operations manager. Day to day, you’ll handle a range of administrative tasks, from arranging meetings and taking notes, to monitoring co-ordinators’ working patterns and preparing reports. You’ll also be a key contact for a number of colleagues. You’ll take messages, link up with the census engagement manager and assist local authority liaison staff.

Your profile
Highly organised and able to work on your initiative, you’ll provide support, helping the manager with day to day tasks. It’s important that you’re IT literate with access to the internet, and comfortable dealing with all kinds of people including members of the public. Whether you’re communicating in person, via email or over the phone, you’ll maintain the highest standards of customer service.

This role comes with the following essential requirements. You should be:

• Be available from 4 September 2019 until 22 November 2019
• Prepared to undertake training if necessary
• Prepared to travel within your area
• Able to use your home as an office and receive supplies there
• Prepared to work occasional evenings and weekends at peak operational periods.

If you’re ready to make your impact count, visit www.censusjobs.co.uk to view our range of opportunities.

Swyddog Cymorth Gweithrediadau Ardal
37 awr yr wythnos
£14.44 yr awr yn Llundain ac £11.00 yr awr yng Nghaerliwelydd a Cheredigion
Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Rydym yn paratoi i gyfrif arnoch chi

Beth am gael effaith gadarnhaol ar eich cymuned leol, cwrdd â phobl wych a dysgu sgiliau newydd? Fel swyddog cymorth gweithrediadau ardal o fewn tîm ymarfer y cyfrifiad 2019, byddwch yn mwynhau profiad unigryw – ac yn rhan o wneud hanes.

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Y nod yw cyfrif pawb a bydd yn helpu i benderfynu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich cymuned. Nid oes unrhyw arolwg arall sy'n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a'n cymdeithas.

I baratoi ar gyfer y cyfrifiad nesaf yn 2021, byddwn yn cynnal ymarfer y cyfrifiad yn ystod hydref 2019. Dyma gyfle gwych i chi ein helpu gyda'r ymarfer hwn sy'n cynnig oriau gwaith hyblyg, rôl yn eich cymuned leol a'r cyfle i gwrdd â phob math o bobl. Ond gorau oll, byddwch yn cefnogi'r tîm gwaith maes i gael ymatebion gan aelodau cartrefi a fydd yn helpu i wneud penderfyniadau allweddol am eich ardal. Felly, byddwch yn cael effaith barhaol wrth fwynhau profiad hynod ddiddorol ar yr un pryd.

Eich rôl
Fel swyddog cymorth gweithrediadau ardal, eich prif rôl fydd cynorthwyo'r rheolwr gweithrediadau ardal. O ddydd i ddydd, byddwch yn cyflawni amrywiaeth o dasgau gweinyddol, o drefnu cyfarfodydd a chymryd nodiadau, i fonitro patrymau gwaith cydgysylltwyr a pharatoi adroddiadau. Byddwch hefyd yn gyswllt allweddol i nifer o gydweithwyr. Byddwch yn cymryd negeseuon, yn cadw mewn cysylltiad â rheolwr ymgysylltu'r cyfrifiad ac yn cynorthwyo staff cyswllt awdurdodau lleol.

Eich proffil
Byddwch yn unigolyn hynod drefnus a all weithio ar eich liwt eich hun, a byddwch yn darparu cymorth, gan helpu'r rheolwr gyda thasgau beunyddiol. Bydd yn bwysig eich bod yn meddu ar sgiliau TG ac â mynediad i'r we, a'ch bod yn gyfforddus yn delio â phob math o bobl gan gynnwys aelodau o'r cyhoedd. P'un a ydych yn cyfathrebu'n bersonol, drwy e-bost neu dros y ffôn, byddwch yn cyrraedd y safonau uchaf o wasanaeth cwsmeriaid.

Mae'r gofynion hanfodol canlynol yn berthnasol i'r rôl hon. Dylech fod:

• Bod ar gael rhwng 4 Medi 2019 a 22 Tachwedd 2019
• Yn barod i gael hyfforddiant os oes angen
• Yn barod i deithio yn eich ardal
• Yn gallu defnyddio eich cartref fel swyddfa a derbyn cyflenwadau yno
• Yn barod i weithio o bryd i'w gilydd gyda'r nos ac ar benwythnosau yn ystod cyfnodau gweithredol brig.

Os ydych yn barod i wneud i'ch effaith gyfrif, ewch i www.censusjobs.co.uk i weld yr holl gyfleoedd sydd ar gael.

Apply for this job

If you believe that you have the required skills for this job, then go ahead and click the apply button below.

Share this job

Jobs4 Network

© 2017 Jobs4 Network