AgencyImage

Cydgysylltydd y Cyfrifiad
37 awr yr wythnos
£16.76 yr awr yn Llundain a £12.35 yr awr yng Nghaerliwelydd a Cheredigion
Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets

Rydym yn paratoi i gyfrif arnoch chi

Beth am gael effaith gadarnhaol ar eich cymuned leol, cwrdd â phobl wych a dysgu sgiliau newydd? Fel cydgysylltydd y cyfrifiad o fewn tîm ymarfer y cyfrifiad 2019, byddwch yn mwynhau profiad unigryw – ac yn rhan o wneud hanes.

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Y nod yw cyfrif pawb a bydd yn helpu i benderfynu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich cymuned. Nid oes unrhyw arolwg arall sy'n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a'n cymdeithas.

I baratoi ar gyfer y cyfrifiad nesaf yn 2021, byddwn yn cynnal ymarfer y cyfrifiad yn ystod hydref 2019. Dyma gyfle gwych i chi ein helpu gyda'r ymarfer hwn sy'n cynnig oriau gwaith hyblyg, rôl yn eich cymuned leol a'r cyfle i gwrdd â phob math o bobl. Ond gorau oll, byddwch yn cefnogi'r tîm gwaith maes i gael ymatebion gan aelodau cartrefi a fydd yn helpu i wneud penderfyniadau allweddol am eich ardal. Felly, byddwch yn cael effaith barhaol wrth fwynhau profiad hynod ddiddorol ar yr un pryd.

Eich rôl
Fel cydgysylltydd y cyfrifiad, byddwch yn gyfrifol am hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad. Dyma'r bobl sy'n ymweld â thrigolion er mwyn eu cael i lenwi holiadur ar-lein y cyfrifiad. Byddwch yn cydgysylltu'r gwaith yn eich ardal, gan hyfforddi aelodau o'r tîm, darparu cymorth a bod yn bwynt cyswllt cyntaf os bydd ganddynt unrhyw gwestiynau. Byddwch yn gweithio tua 60% o'ch oriau gyda'r nos ac ar benwythnosau, gyda'r 40% arall yn gymysgedd o slotiau bore a phrynhawn. Byddwch hefyd yn teithio ledled eich ardal, gan gefnogi eich tîm a mynychu cyfarfodydd wrth drefnu llwythi gwaith a lefelau staffio ar yr un pryd.

Eich proffil
Fel rheolwr neu oruchwylydd profiadol, byddwch yn gwybod sut i ysbrydoli eich timau. Byddwch yn unigolyn hynod drefnus a all fodloni terfynau amser, monitro cynnydd a dyrannu adnoddau. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau TG ac yn gallu cael mynediad i'r we gartref. Ac yn hanfodol, bydd gennych y sgiliau cyfathrebu i ddelio â phob math o bobl. Byddwch yn rhywun a all ddatrys problemau'n naturiol ac sy'n deall cyfarwyddiadau'n gyflym, a byddwch yn rhywun penderfynol sy'n gyfarwydd â'ch ardal leol.


Mae rhai gofynion hanfodol hefyd yn berthnasol i'r rôl hon. Dylech fod:


• Yn barod i gael hyfforddiant os oes angen
• Yn gallu defnyddio ffôn symduol
• Yn gallu defnyddio eich cartref fel swyddfa a derbyn cyflenwadau yno
• Yn barod i deithio cryn bellter
• Yn gallu gweithio'n annibynnol
• Yn gallu gweithio oriau hyblyg (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9am ac 8pm ac ar ddydd Sul a Gwyliau Banc rhwng 10am a 4pm).

Os ydych yn barod i wneud i'ch effaith gyfrif, ewch i www.censusjobs.co.uk i weld yr holl gyfleoedd sydd ar gael.

37 hours per week
£16.76 p/h in London and £12.35 p/h in Carlisle and Ceredigion
Carlisle, Ceredigion, Hackney and Tower Hamlets
We’re getting ready to count on you.

Have a positive impact on your local community, meet some brilliant people and learn new skills. As a census co-ordinator within the 2019 census rehearsal team, you’ll enjoy a unique experience – and be part of making history.

The census is a once-in-a-decade survey that gives us the most accurate estimate of all the people and households in England and Wales. It aims to count everyone and will help to decide how services are planned and funded in your community. There’s no other survey that gives as much detail about us and our society.

To prepare for the next census in 2021, we’re holding a census rehearsal in Autumn 2019. This is a great opportunity to help us with this exercise and comes with flexible working hours, a role in your local community and the chance to meet all kinds of people. Best of all, you’ll be supporting the field force to get responses from households that will help make key decisions about your area. So, you’ll be making a lasting impact whilst having a fascinating experience.

Your role
As a census co-ordinator, you’ll be in charge of up to 12 census officers. These are the people who visit residents to get them fill in the online census questionnaire. You’ll co-ordinate the operation in your area, coaching team members, providing support and acting as the first port of call if they have any questions. You’ll work 60% of your hours during evenings and weekends, with the other 40% being a mix of morning and afternoon time slots. You’ll also travel around your area, supporting your team and attending meetings while organising workloads and staffing levels.

Your profile
As an experienced manager or supervisor, you know how to get the best from teams. Highly organised, you can meet deadlines, monitor progress and allocate resources. You’re also IT literate, with home access to the internet. And crucially, you have the communication skills to deal with all kinds of people. A natural problem solver who grasps instructions quickly, you’ll be decisive and familiar with your local area.

This role also comes with some essential requirements. You should be:

• Be available from 11 September 2019 until 8 November 2019
• Prepared to undertake training if necessary
• Able to use a mobile phone
• Able to use your home as an office and receive supplies there
• Ready to travel long distances
• Able to work independently
• Able to work flexible hours (Monday to Saturday, between 9am and 8pm, and Sundays and Bank Holidays, between 10am and 4pm).

If you’re ready to make your impact count, click on the Apply Now button to view our range of opportunities.

Apply for this job

If you believe that you have the required skills for this job, then go ahead and click the apply button below.

Share this job

Jobs4 Network

© 2017 Jobs4 Network